Spis treści

Cały numer

Angelika Ciżyńska, Radosław Pałosz

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? Realizacja mechanizmów demokracji bezpośredniej w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej

Tomasz Guzik

Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa

Bartosz Biskup, Szymon Osmola

Perspektywy eksperymentalnej filozofii prawa

Tomasz Famulski

Uzasadnianie wybranych regulacji prawnych na gruncie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa

Tomasz J. G. Zygmunt

Intuicja sędziowska

Maciej Hadel, Iwo Jarosz

Współczesne problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ – kwestie de lege lata i de lege ferenda

Urszula Wach-Górny, Witold Górny

Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym

Dagmara Dragan 

Prawne aspekty uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce

Bartosz Gryziak 

Powrót podatnika marnotrawnego, czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze)

Marcin Jędrysiak

Podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe polegające na wytworzeniu wartości niematerialnej i prawnej i jego potencjalna dyskryminacja na gruncie obecnie funkcjonujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Krzysztof Bokwa

Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.

Adam Rzetecki

Zwolnienie z podatku od towarów i usług eksperymentów medycznych

Łukasz Kołtuniak

Nieliberalna demokracja a państwo prawa. Przypadek Węgier Wiktora Orbana

Anna Mazur

Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym