Wiktor Iwański

ORCID: 0000–0002–8758–1818

Zniekształcenia poznawcze a zeznania świadków w postępowaniu karnym

Cognitive Errors and Witness Statements in Criminal Proceedings

DOI: 10.5281/zenodo.8212103

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wpływ błędów poznawczych na postępowanie karne: jego przebieg, wynik i uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zeznań świadków. Na czym on polega? Między innymi na: zniekształcaniu samej wypowiedzi świadka, sugerowaniu świadkowi odpowiedzi na pytanie, nieuzasadnionym rozszerzaniu lub wybiórczym traktowaniu materiału dowodowego czy błędnej, z punktu widzenia logiki, oceny dowodów. Ów wpływ zostanie zilustrowany hipotetycznymi lub rzeczywistymi przykładami.

Słowa kluczowe: błędy poznawcze, postępowanie karne, zeznania, ocena dowodów

Abstract: The subject of this article is the influence of cognitive errors on criminal proceedings: its course, outcome and participants with particular emphasis on the issue of witness testimony. On what does it rely? Among other things: distortion of the witness’s statement itself, suggesting to the witness an answer to a question, unjustified expansion or selective treatment of evidence or a logically erroneous appraisal of evidence. This influence will be illustrated by hypothetical or real examples.

Key words: cognitive errors, criminal proceedings, statements, appraisal of evidence