Jagoda Sobczak

ORCID: 0009-0008-2627-4735

Udział obywateli w obcym wojsku  ocena uregulowań prawnych

Participation of Polish Citizens in a Foreign Armed Forces –Assessment of Legal Aegulations

DOI: 10.5281/zenodo.10033085

Streszczenie:

W reakcji na rosyjską napaść Ukraina utworzyła Legion Międzynarodowy, w którym mogą walczyć m.in. ochotnicy będący obywatelami polskimi. Z drugiej strony udział obywateli polskich w obcym wojsku bez zgody odpowiednich władz jest zakazany i podlega sankcjom karnym. W artykule przedstawiono charakterystykę uregulowań prawno-karnych w tym zakresie. Zaprezentowane zostały również argumenty wskazujące na nieadekwatność i archaiczność zapisów kodeksowych w kontekście obecnej sytuacji Polski.

Słowa kluczowe: wojsko, Ukraina, legion, obronność

Abstract:

In response to the Russian aggression, Ukraine formed the International Legion, allowing foreign volunteers in their armed forces. On the other hand, the participation of Polish citizens in foreign armed forces without the consent of the relevant authorities is prohibited and subject to criminal sanctions. The article presents the characteristics of criminal regulations in this regard, also indicating the arguments proving their inadequacy and archaic nature in the current situation.

Key words: military, Ukraine, legion, defense