Gustaw Kaźmierczak

ORCID: 0000–0002–1409–7232

Kadi (I) Case: Conflict of Legal Systems or Development of International Law?

Kadi (I) Case: Conflict of Legal Systems or Development of International Law?

DOI: 10.5281/zenodo.8212095

Streszczenie:

Artykuł porusza problematykę sporu w doktrynie powstałego na podstawie wyroku Euro pejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2008 r. w sprawie Kadi (I). Traktując za punkt wyj ścia poglądy obecne w doktrynie, autor rozwija analizę wspomnianej sprawy i dokonuje jej oceny z perspektywy czasu w kontekście skutków dla europejskiego i międzynarodowego systemu prawnego. Główny nacisk położony jest na pozycję Trybunału we wspomnianych systemach i jego kompetencji do oceny norm pochodzących z ONZ.

Słowa kluczowe:  fragmentacja, uniwersalizm, sankcje, prawa człowieka, hierarchia źródeł prawa

Abstract: 

This article explores various views of legal scholars concerning the Judgement given by the European Court of Justice in 2008 in the so-called Kadi (I) case. With the benefit of hindsight, this article accomplishes further analysis and evaluation of the case and its possible outcome for European and international legal systems. Focus is put on the position of the Court in those legal systems and its authority to evaluate norms originating from the United Nations.

Key words: fragmentation, universalism, sanctions, human rights, legal hierarchy