Maciej Bujalski

ORCID0000–0003–4004–8319

Recenzja J. Grykiel, Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika

Review of the Monograph by Jarosław Grykiel, Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika

DOI: 10.5281/zenodo.8212119

Streszczenie:

Niniejszy tekst stanowi recenzję monografii Jarosława Grykiela, Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłuż nika, wydanej w 2017 r. przez wydawnictwo C.H. Beck. Celem tego tekstu jest nie tylko ocena monografii, ale również polemika z autorem i próba podjęcia dalszego dyskursu na temat umów przedwstępnych w prawie polskim. Analizie poddane zostają między innymi takie zagadnienia jak przedawnienie roszczeń, odstąpienie od umowy przedwstępnej, świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej oraz wpis roszczeń do księgi wieczystej.

Słowa kluczowe: recenzja, umowa przedwstępna, naruszenie zobowiązania, księga wieczysta

Abstract: 

This paper is a review of the book by Jarosław Grykiel, Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika (Creditor’s entitlements under a preliminary agreement in the event of its non-performance or im proper performance by the debtor), published in 2017 by C.H. Beck. The purpose of this paper is not only to evaluate the book, but also to polemicise with the author and attempt to engage in further discourse on preliminary agreements under Polish law. Issues such as the prescription of claims, withdrawal from a preliminary agreement, payments before the final agreement and registration of claims in the land and mortgage register, among others, are analysed.

Key words: review, preliminary contract, breach of obligation, land and mortgage register