Bartłomiej Krupowicz

ORCID0000–0001–5946–9979

Recenzja H. Ciepła, Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis w księdze wieczystej

Review. H. Ciepła, Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis w księdze wieczystej

DOI: 10.5281/zenodo.8212132

Streszczenie:

Prezentowana recenzja dotyczy publikacji, która miała w założeniu dokonać kompleksowego omówienia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do którego doszło 1.1.2019 r. Recenzowana książka miała stanowić pomoc dla praktyków prawa, którzy z zagadnieniem przekształcenia zmierzyć się musieli w codziennej pracy. Recenzja ma charakter krytyczny, gdyż publikacja wskazanych założeń nie zrealizowała. Zawiera ponadto liczne tezy, których merytoryczna wartość jest wątpliwa.

Słowa kluczowe: recenzja, umowa przedwstępna, naruszenie zobowiązania, księga wieczysta

Abstract: 

The review concerns a publication, which had to be a comprehensive book about the matter of transformation of perpetual usufruct into ownership of real estate. It took place in polish legal system on 1st January, 2019. Reviewed book had to be a guide for law practitioners, who had to face the issue of the transformation in their daily work. The review is mostly critical, because the book did not meet these expectations. The book contains many state ments, which have doubtful factual value.

Key words: perpetual usufruct, transformation, mortgage register, invalidity of decision, contract