Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla Autorów

Szczegółowe informacje związane z procedurą naboru, recenzji oraz publikowania tekstów w Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ

Przegląd Prawniczy TBSP UJ publikuje wyłącznie materiały o charakterze oryginalnych opracowań naukowych z dziedziny nauk prawnych oraz prace interdyscyplinarne z pogranicza nauk prawnych, nauk humanistycznych i społecznych. Opracowania mają postać artykułów (w tym artykułów polemicznych), glos (komentarzy do orzeczeń krajowych i zagranicznych sądów lub trybunałów), felietonów, a także informacji – sprawozdań z istotniejszych międzynarodowych lub ogólnopolskich konferencji naukowych. W wypadkach uzasadnionych publikujemy także opracowania o innym charakterze.

 

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

 

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. W przypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów, a także informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest autorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Za publikację na łamach Przeglądu Prawniczego TBSP UJ autor otrzymuje 5 pkt (§ 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, wydanego na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.).

 

ISSN 1689–9601

 

Publikacja na łamach Przeglądu Prawniczego TBSP UJ jest bezpłatna.

Ogólne wymagania

 1. Objętość artykułu i glosy nie może przekraczać 60 000 znaków (łącznie z przypisami i spacjami) i nie może być mniejsza nić 20 000 znaków. Objętość informacji – sprawozdań nie może przekraczać 20 000 znaków, a felietonów 5000 znaków.
 2. Tekst powinien zostać przygotowany w standardowym edytorze tekstu i zapisany w formacie doc lub docx.
 3. Materiały prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja.ipp.tbsp@uj.edu.pl Mail powinien być opatrzony tytułem „Artykuł do PP TBSP UJ”.
 4. Do maila należy dołączyć:

– plik z utworem (przygotowany wg załączonego wzoru),

– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy.

 1. Każdy utwór musi posiadać tytuł w j. angielskim.
 2. Artykuły i glosy powinny dodatkowo posiadać streszczenie (w j. polskim i j. angielskim), słowa kluczowe (w j. polskim i j. angielskim) i bibliografię – wg załączonego wzoru.
 3. W przypadku współautorstwa każdy współautor powinien wypełnić osobny kwestionariusz i podpisać go. Prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów, a także informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.

Szczegółowe informacje

 1. Bibliografia powinna obejmować wszystkie publikacje cytowane w tekście (bez podziału na źródła i piśmiennictwo) ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów.
 2. Abstrakt powinien opisywać w jak najprostszy sposób, czego dotyczy problem analizowany w tekście (max. 500 znaków ze spacjami).
 3. Słowa kluczowe (5 – 8 słów) powinny być pojęciami, które charakteryzują tematykę poruszaną w pracy.
 4. Na początku glosy powinna znaleźć się podana in extenso (kursywą) sentencja komentowanego orzeczenia.
 5. Przypisy powinny znajdować się na dole strony i być tworzone według ustalonych przez redakcję standardów. Przypisy powinny zawierać odniesienia do wszystkich cytowanych ustaw, wyroków, książek i czasopism.
 6. Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów; marginesy standardowe: 2,5 cm; interlinia: 1,5 dla tekstu głównego i 1,0 dla przypisów; wcięcia akapitowe: 0,75 cm; tekst wyrównany do lewej i prawej krawędzi (wyjustowany). Tytuł: wyśrodkowany, czcionką pogrubioną.
 7. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum. Prosimy nie stosować wymuszonego justowania tekstu (Shift + Enter), funkcji nagłówków, wymuszania odstępów za pomocą wielokrotnej spacji i tym podobnych.
 8. Tytuł opracowania powinien być maksymalnie zwięzły. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich podtytułów umieszczonych w nawiasie, precyzujących metody lub tematykę opracowania (np. „analiza krytyczna”, „na marginesie wyroku Sądu Najwyższego…”, „wybrane zagadnienia”). Każda glosa powinna być opatrzona podtytułem wskazującym na jej tematykę (maksymalnie 4 słowa).
 9. Pożądane jest stosowanie zwięzłych śródtytułów lub numerowanie poszczególnych części tekstu (1, 2, 3 itd.). Nie należy wyodrębniać zbyt dużej liczby podrozdziałów.
 10. Istotne pojęcia można wyróżnić czcionką pogrubioną (w druku zostanie ona zamieniona na tekst rozstrzelony).
 11. Zwroty obcojęzyczne zaznacza się kursywą.
 12. Dłuższe cytaty umieszcza się w osobnym akapicie, stosując wcięcie teksu z lewej strony na całej wysokości akapitu (tzw. cytat blokowy).
 13. Przypisy umieszcza się na dole strony, korzystając z funkcji automatycznego numerowania.
 14. Prosimy o dokładne przytaczanie tytułów publikacji, nazwisk redaktorów, numeracji czasopism, sygnatur orzecznictwa, oraz publikatorów powoływanych aktów normatywnych.

Techniczne zasady redagowania tekstu

 1. Wewnętrzna systematyka tekstu. Każda publikacja powinna zawierać:

– wstęp (wprowadzenie),

– rozwinięcie (część merytoryczna, która powinna być wewnętrznie usystematyzowana),

– zakończenie (wnioski, konkluzje, podsumowanie).

 

 1. Cytaty (przytoczenia) powinny odpowiadać następującym wymogom:

– w tekście powinien być umieszczony dwukropek, cudzysłów, cytowany fragment zakończony cudzysłowem albo cudzysłowem i kropką, jeśli to jest koniec zdania,

– pomiędzy cytowanym tekstem a cudzysłowami nie umieszcza się spacji.

 

 1. Konstruowanie cytatów:

• przytoczenie całego zdania (zaczynamy wielką literą):

Prof. X twierdzi: „Trzeba przyznać, że koń, który jest zwierzęciem kopytnym, jest szary"¹.

 

• przytoczenie części wypowiedzi:

Prof. X twierdzi, że: „koń, który jest zwierzęciem kopytnym, jest szary"¹.

 

• przytoczenie z opuszczeniem fragmentu (wielokropek w nawiasie zwykłym):

Prof. X twierdzi, że: „koń (...) jest szary"¹.

 

• przytoczenie wypowiedzi zakończonej znakiem zapytania albo wykrzyknikiem:

Prof. X pyta: „Czy koń jest aby szary?"¹.

 

 1. Oznaczenie przypisu w cytacie jest zawsze między zamykającym cudzysłowem a następującym znakiem interpunkcyjnym: szary"¹.

 

 1. Budowa przypisów.

– inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora: Z. Radwański,

– pełny tytuł (wraz z podtytułem i tomem, kursywa): Prawo cywilne. Część ogólna,

– miejsce i rok publikacji (ale bez „r." ani „roku"): Warszawa 2004,

– numer strony (skrót „s.", w tekstach angielskich i francuskich „p.", w niemieckich „S."):

• s. 15,

• s. 15-30 (przywołujemy przedział),

• s. 15, 17, 19, 23 (przywołujemy kilka stron nie następujących po sobie)

passim (jeżeli autor powołuje się na informacje zawarte w różnych miejscach cytowanego dzieła).

 

 1. Budowa przypisów. Zasady szczegółowe:

– artykuły w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie (pełna nazwa), rocznik, numer/zeszyt/tom za pomocą skrótu nr/z./t. (proszę zwrócić uwagę na numerację przyjętą w danym czasopiśmie), strona:

¹ T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7, s. 11.

 

– książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona:

¹ L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.

 

– dzieła z jednolitym współautorstwem: inicjały imion i nazwisko autorów, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona:

¹ S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. XIV, Warszawa 2018, s. 31.

 

– prace w dziełach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy kursywą, „w:” w nawiasach, tytuł dzieła kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:

¹ A. Światłowski, Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 745.

 

– komentarze: inicjał imienia i nazwisko autora, „w:” w nawiasach, tytuł dzieła kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:

¹ M. Safjan [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 97.

 

– komentarze dostępne w systemach informacji prawnej (LEX, Legalis): inicjał imienia i nazwisko autora, „w:” w nawiasach, tytuł dzieła kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce (należy podać rodzaj systemu informacji prawnej np. LEX, Legalis) i data wydania, wskazanie przepisu, którego dotyczy komentarz, numer tezy:

¹ M. Kurowski [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el. 2019, komentarz do art. 117 k.p.k., teza 6.

 

– system prawa: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału, „w:” w nawiasach, tytuł, podtytuł i tom Systemu, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:

¹ E. Nowińska, Ochrona funkcjonowania rynku na podstawie art. 15 ZNKU [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2013, s. 378.

 

– akty normatywne: dokładny tytuł aktu normatywnego i publikator (bez użycia oznaczenia „z dnia”, „dn.”) wg poniższego wzoru:

¹ Ustawa z 15.6.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007, nr 123, poz. 849 ze zm.), dalej: u.l.s.

 

– orzeczenia polskich Sądów i Trybunałów: rodzaj orzeczenia, nazwa organu (skrót), data wydania, sygnatura (bez dopisku „sygn.”), publikator wg poniższego wzoru:

¹ Wyrok SA w Katowicach z 17.6.2004 r., II AKa 177/04, LEX nr 150757.

¹ Postanowienie SN z 9.7.2015 r., III KK 39/15, OSNKW 2015, nr 10, poz. 88.

¹ Wyrok SN z 19.8.2009 r., V KK 30/09, LEX nr 519625.

¹ Wyrok TK z 28.11.2007 r., K 39/07, OTK-A 2007, nr 10, poz. 129.

 

– orzeczenia zagranicznych Sądów i Trybunałów: rodzaj orzeczenia, nazwa organu (skrót), data wydania, oznaczenie sprawy, numer skargi wg poniższego wzoru:

¹ Wyrok ETPC z 9.10.2007 r., Rybacki v. Polska, skarga nr 52479/99.

 

– materiały legislacyjne: pełny tytuł projektu aktu prawnego, nr druku sejmowego, nr kadencji Sejmu; dodatkowo można podać datę projektu (dzień, miesiąc, rok) oraz adres, pod którym projekt został udostępniony w Internecie (analogicznie do stron internetowych):

¹ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem z 21.2.2019 r., druk nr 3251, Sejm VIII kadencji.

 

– strony internetowe: należy podać dane jednoznacznie identyfikujące utwór, np. inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą (jeśli jest), adres URL w klamrach <>, w nawiasie data ostatniego wejścia:

¹ M. Małecki, Nowe przestępstwo: brawura na drodze, <http://dogmatykarnisty.pl>, [dostęp: 7.5.2020 r.].

 

 1. Powtórne cytowanie. W razie powtórnego cytowania literatury w przypisach nie stosuje się skrótów ibidem, op. cit. ani analogicznych. W przypadku orzecznictwa i aktów normatywnych należy powołać za każdym razem pełne dane. Stosujemy poniższy wzór:

 

¹ T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7, s. 11.

² T. Gizbert-Studnicki, Prawda…, s. 13.

³ Postanowienie SN z 9.7.2015 r., III KK 39/15, OSNKW 2015, nr 10, poz. 88.

4 Postanowienie SN z 9.7.2015 r., III KK 39/15, OSNKW 2015, nr 10, poz. 88.

5 A. Światłowski, Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 745.

6 Zob. T. Gizbert-Studnicki, Prawda…, s. 13; A. Światłowski, Wzajemny…, s. 746; postanowienie SN z 9.7.2015 r., III KK 39/15, OSNKW 2015, nr 10, poz. 88.

 

 1. Nie ma spacji:

– między cudzysłowem a pierwszym/ostatnim wyrazem cytatu: „koń (...) jest szary"

– przed znakami interpunkcyjnymi: powiedział, że

– w skrótach: Dz.U., k.k., EKPC, itd.

– między inicjałami: M.M. Kenig-Witkowska

 

 1. Spacja jest:

– w oznaczeniach jednostek tekstu aktu: art._l_§_l

– w datach, między rokiem a skrótem „r.": 1999_r.

– między inicjałem imienia a nazwiskiem: M.M._Kenig-Witkowska

 

 1. Bibliografia. Na końcu artykułu i glosy należy załączyć jednolitą bibliografię cytowanych prac, ułożoną w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. W przypadku powoływania kilku autorów dzieła zbiorowego (np. komentarza) w bibliografii należy wyróżnić osobno każdego z autorów:

Gizbert-Studnicki T., Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7.

Safjan M. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. Safjan M., Bosek L., Warszawa 2016.

Światłowski A., Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. Hofmański P., Warszawa 2010.

Tuleja P. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. Safjan M., Bosek L., Warszawa 2016.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, wyd. XIV, Warszawa 2018.

 

 1. W razie konieczności zaktualizowania danych bibliograficznych (wydano nowy akt prawny, wydano nowy tekst jednolity, wydano orzeczenie które autor chce uwzględnić w tekście) należy nanieść je w ramach korekty autorskiej.
 2. Wzory. Artykuł należy przygotować wg poniższego wzoru:

 

 

Jan Kowalski1 (imię i nazwisko kursywą, wyrównane do lewej, przypis informujący o afiliacji)

 

Prawo zobowiązań w rozwoju historycznym

tytuł wyśrodkowany, pogrubiony (bold)

 

Streszczenie w języku polskim (wyjustowane) Aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa.

 

Słowa kluczowe: aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaa

 

 

Tytuł w języku angielskim

 

Streszczenie w języku angielskim Aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa.

 

Key words: aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaaaaaa, aaaaaaaaaa

 

 

1. Wprowadzenie/Wstęp

tytuły rozdziałów bez kropek, linijka odstępu między tytułem (podtytułem) a tekstem

Aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa

 

2. Zobowiązania w czasach najdawniejszych

 

Aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa

 

2.1. Zobowiązania w prawie antycznym

 

Aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

 

2.1.1. Zobowiązania w prawie rzymskim

 

Aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa a aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa

 

8. Podsumowanie/Wnioski/Konkluzje

 

Aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaa

 

 

Bibliografia

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa

Aaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa

Aaaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaa,aa

 

 

Niezastosowanie się autora do powyższych wskazówek stanowi podstawę do nieprzyjęcia tekstu przez Komitet Redakcyjny lub odesłania tekstu w celu dokonania koniecznych uzupełnień i poprawek. Nie będą przyjmowane przez Komitet Redakcyjny teksty, w których: nie zachowano podstawowych zasad poprawności językowej, nie zamieszczono bibliografii, nie sporządzono przypisów zgodnie z zasadami przyjętymi w czasopiśmie.

 

[1] Informacja o afiliacji (pełna nazwa ośrodka naukowego, instytutu itp., np. Autor jest studentem V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), adres mailowy, numer ORCID.

 

Regulamin Czasopisma TBSP UJ

Procedura recenzji

Informacje dla Autorów

Kwestionariusz osobowy