Jan Tymoteusz Kwiecień

Prosta spółka akcyjna a inwestycje Venture Capital

Simple Joint-Stock Company and Venture Capital Investment

DOI: 10.5281/zenodo.10033129

Streszczenie:

Tematyką przedmiotowego artykułu jest analiza nowego typu spółki kapitałowej w Polsce – prostej spółki akcyjnej pod kątem jej atrakcyjności przy inwestycjach typu Venture Capital. Autor przedstawia i opisuje instrumenty prostej spółki akcyjnej, które jawią się jako atrakcyjne dla uczestników tego typu inwestycji oraz te, które mogą być uważane za potencjalnie nieatrakcyjne. Artykuł kończy się podsumowaniem, w którym autor przedstawia końcowe konkluzje.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna, prawo spółek, prawo gospodarcze, Venture Capital, Private Equity, inwestycje, startupy

Abstract: The subject of this article is the analysis of a new type of company in Poland – the simple joint-stock company, in terms of its attractiveness for Venture Capital investments. Author presents and describes the instruments of a simple joint-stock company, which appear attractive to the participants of this type of investment, and those that may be considered potentially unattractive. The article concludes with the author’s final conclusions.

Key words: simple joint-stock company, company law, commercial law, Venture Capital, Private Equity, investment, startups