Justyna Łopacińska

ORCID0000–0001–7544–8211

Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 592/14 - uchwała negatywna akcjonariusz i jej zaskarżenie

Approving Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 3 June 2015, V CSK 592/14 – Negative Resolution of Shareholders and Its Appeal

DOI: 10.5281/zenodo.8212112

Streszczenie: Będący przedmiotem niniejszej glosy wyrok wywołał ożywiony spór w doktrynie, gdyż zaaprobowano w nim kontrowersyjną konstrukcję tzw. uchwał negatywnych. Istnieją rozbieżne koncepcje tego, co następuje po sytuacji, w której projekt uchwały poddanej pod głosowanie akcjonariuszy spółki akcyjnej zostaje odrzucony większością głosów. Do czasu wydania tego orzeczenia problematyka ta nie była często poddawana pod rozwagę sądów. Wyrok wciąż wywołuje zainteresowanie doktryny oraz orzecznictwa.

Słowa kluczowe: uchwała negatywna, uchwała nieistniejąca, zaskarżenie uchwały, akcjonariusz, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności

Abstract: 

The judgement, which is the subject of this gloss, caused a lively dispute in the doctrine, because the Supreme Court approved the controversial construction of the so-called negative resolutions. There are divergent concepts of what follows a situation in which a draft resolution put to the vote of the shareholders of a joint-stock company is rejected by a majority of votes. Some representatives of the doctrine believe that a negative resolution is then created, with the opposite content than the one put to the vote, and others quite the opposite consider that since the project was rejected, this legal act does not even constitute any substrate of the resolution. Until this judgement was issued, this issue was not often brought to the consideration of the courts, despite its importance and extensive discussion of the matter related to the repeal of resolutions in genere. Despite a few overly superficial and unsatisfactorily justified issues, this judgment deserves a broader analysis due to the courageous raising of the controversial subject.

Key words: negative resolution, appeal against the resolution, shareholder, repeal of the resolution, annulment of the resolution