Bartosz Tokarski

ORCID: 0000-0001-5997-0106

Czy spółka komandytowa powinna być uznawana za spółkę kapitałową na gruncie Dyrektywy 2008/7/WE?

Should a Limited Partnership be Considered a Capital Company under the Capital Directive 2008/7/EC?

DOI: 10.5281/zenodo.10033102

Streszczenie:

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa została uznana za spółkę osobową. Nie jest to jednak przesądzające, ponieważ konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z Dyrektywą Kapitałową spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową. Kwestia ta jest kontrowersyjna, a sposób jej rozstrzygnięcia wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych, związanych nie tylko z zakładaniem spółki komandytowej, ale też z pożyczkami udzielanymi spółce przez jej wspólników.

Słowa kluczowe: spółka komandytowa, spółka osobowa, spółka kapitałowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek kapitałowy, Dyrektywa Kapitałowa

Abstract: On the basis of the law on tax on civil law activities, a limited partnership has been recognized as a partnership. However, this is not a foregone conclusion, as it is necessary to answer the question of whether a limited partnership should be recognized as a capital company under the Capital Directive. This issue is controversial, and how it is resolved affects the amount of tax liabilities associated not only with the establishment of a limited partnership but also with loans made to the company by its partners.

Key words: limited partnership, partnership, capital company, tax on civil law transactions, capital tax, Capital Directive